Obchodné podmienky

1. Vymedzenie pojmov

Predávajúci – prevádzkovateľ internetového obchodu na stránkach www.poklady.sk
MAWE STYLE s.r.o. Štefana Králika 10, 84107 Bratislava, Ičo: 52668681, Dič: 2121126722
Kupujúci – fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim
Tovar – produkty alebo služby v ponuke internetového obchodu na stránkach www.poklady.sk

2. Objednávka tovaru

a) Kupujúci môže uskutočniť objednávku tovaru u predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu na stránkach www.poklady.sk. Kupujúci môže tovar objednať tiež e-mailom alebo telefonicky. Odoslaním objednávky uzatvára kupujúci s predávajúcim kúpnu zmluvu, ktorá je záväzná.

b) Objednávka musí obsahovať minimálne tieto údaje: obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za mernú jednotku tovaru a cena celkom, cena za dopravu, spôsob úhrady a spôsob doručenia.

Objednávka musí obsahovať identifikačné údaje kupujúceho:

 • fyzická osoba: meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa doručenia
 • právnická osoba: meno a priezvisko kontaktnej osoby, obchodné meno, telefónne číslo, IČO, DIČ a IČ DPH, ak je kupujúci platiteľom DPH, e-mailová adresa, fakturačná adresa a adresa doručenia, ak sa táto nezhoduje s fakturačnou adresou.

c) Predávajúci potvrdí objednávku elektronickou poštou, alebo telefonicky (pri potvrdení oznámi kupujúcemu približný termín, kedy bude tovar k dispozícii).

d) Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien. Kupujúci nakupuje tovar za cenu, ktorá je platná v okamihu odoslania objednávky.

3. Storno objednávky

a) Kupujúci má v prípade objednávky tovaru, pri ktorom je v čase odoslania objednávky dostupnosť „skladom” , právo stornovať objednávku bez udania dôvodu a storno poplatku, kedykoľvek do momentu odoslania tovaru predávajúcim.

b) V prípade objednávky tovaru, pri ktorom je v čase odoslania objednávky dostupnosť „na objednávku”,  je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu prípadnú škodu vzniknutú v súvislosti so zaobstaraním takéhoto tovaru (došlo v tejto súvislosti k preukázateľnému vynaloženiu nákladov). Náhradu tejto škody (storno poplatok) si predávajúci môže uplatniť až do výšky 30% z ceny tovaru.

c) Storno objednávky kupujúci vykoná e-mailom, telefonicky alebo písomne.

d) V prípade, že kupujúci zaplatil za objednaný tovar celú, alebo časť kúpnej ceny, predávajúci vráti túto čiastku kupujúcemu, prípadne zníženú o náhradu škody podľa bodu b). Vrátenie predávajúci vykoná prevodom na rovnaký účet, z akého bola platba uskutočnená, alebo na adresu kupujúceho do 14 kalendárnych dní.

e) Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť v prípade, ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, alebo ak sa tovar už nevyrába, nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena. V takomto prípade bude predávajúci okamžite informovať kupujúceho a navrhne ďalší postup.

4. Dodacie a platobné podmienky

a) Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru na základe objednávky kupujúceho tak, ako bolo uvedené v čase jej potvrdenia v dohodnutej cene. Kupujúci je povinný uhradiť cenu tovaru jedným z nasledujúcich spôsobov::

 • bezhotovostnou platbou vopred –  bankovým prevodom na účet predávajúceho (variabilný symbol = číslo objednávky)
 • službou dobierka, alebo platbou pri osobnom prevzatí tovaru

b) Predávajúci sa zaväzuje adekvátne zabaliť tovar a odoslať ho v dohodnutej lehote. Expedícia objednaného tovaru s uvedenou dostupnosťou „skladom” je realizovaná v čo najkratšom termíne, obvykle v ten istý, alebo nasledujúci pracovný deň od prijatia objednávky, alebo pripísania sumy na účet predávajúceho v prípade bezhotovostnej platby. V prípade tovaru s uvedenou dostupnosťou „na objednávku” je tovar expedovaný okamžite ako je k dispozícii.

c) Ak kupujúci objednáva viac druhov tovaru s rozdielnou dostupnosťou, predávajúci ho bude kontaktovať a navrhne ďalší postup – rozdelenie objednávky (dodanie tovaru, ktorý je na sklade bez čakania na ostatný tovar), alebo čakanie na kompletizáciu objednávky až do momentu, kedy bude všetok objednaný tovar dostupný na sklade predávajúceho.

d) Vo výnimočných prípadoch, najmä pri väčších objednávkach, môže byť skutočná expedičná lehota dlhšia ako je uvedená, o čom bude predávajúci kupujúceho informovať a navrhne postup plnenia objednávky.  Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu lehoty dodania tovaru. Takáto zmena bude kupujúcemu neodkladne oznámená mailom a kupujúci má právo na odstúpenie od zmluvy.

e) Kupujúci sa zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť dohodnutú cenu. Miesto odberu ( resp. zaslania tovaru) je stanovené v objednávke kupujúceho. Za vybavenie objednávky sa považuje dodanie tovaru na uvedené miesto.

f)  Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci, okrem prípadov osobného prevzatia tovaru kupujúcim u predajcu (po predchádzajúcej dohode). Predávajúci zabezpečí prepravu po celom území Slovenskej republiky. Náklady na dopravu tovaru sú účtované podľa zvoleného spôsobu doručenia.

g) Zásielka s tovarom vždy obsahuje aj daňový doklad.

h) Tovar objednaný zákazníkom s fakturačnou adresou na Slovensku je fakturovaný výhradne v mene Euro za sumy, ktoré sú v tejto mene zobrazované pri danom produkte.

i) Ceny výrobkov uvedené na internetovej stránke sú pre kupujúceho konečné.

j) Kupujúci je povinný uhradiť cenu tovaru jedným z nasledujúcich spôsobov::

 • bezhotovostnou platbou vopred –  bankovým prevodom na účet predávajúceho (variabilný symbol = číslo objednávky)
 • službou dobierka, alebo platbou pri osobnom prevzatí tovaru

k) Cena za prepravné, poštovné a balné

Cena dopravy je vypočítavaná na základe celkovej sumy objednávky, ceny zásielky, váhy, poistenia, vzdialenosti a prepravných nákladov.

l)  V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme pri doručení ani počas úložnej doby u prepravcu, a tovar bude odoslaný naspäť na adresu predávajúceho, predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. Táto suma zahŕňa náklady predávajúceho na prípravu, expedíciu a prepravné náklady (poštovné, doprava, balné...) a kupujúci je povinný uhradiť túto sumu predávajúcemu a to do 14 dní od dňa dodania tovaru a jeho neprevzatia kupujúcim. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme pri prvom doručení, a tovar bude odoslaný naspäť na adresu predávajúceho a kupujúci   požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého aj opätovného doručenia.

6. Odstúpenie kupujúceho od zmluvy

a) V zmysle platných zákonov,  má kupujúci právo od takto uzatvorenej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote list o odstúpení od zmluvy doručený predávajúcemu (nevzťahuje sa na osobné vyzdvihnutie tovaru, v takomto prípade ide o osobný nákup). Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy ak zásielka obsahuje audiovizuálne diela, napr. DVD –  kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ak  DVD rozbalil

b) Ak si kupujúci želá odstúpiť od kúpnej zmluvy, kontaktuje predávajúceho e-mailom, telefonicky alebo osobne  a zároveň mu zašle resp. odovzdá mu písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu alebo adresy pre vrátenie zaplatenej kúpnej ceny.

c) Kupujúci je povinný vrátiť tovar predávajúcemu kompletný, nepoužitý, nepoškodený, v pôvodnom stave ako pri prevzatí (vrátane dokumentácie, príslušenstva a pod.).  V prípade, že je vrátený tovar v inom ako neporušenom stave a obale, je kupujúci povinný nahradiť predávajúcemu náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu ako aj  vzniknutú škodu na tovare (napr. neúplný obsah, poškodený obal, opotrebovaný alebo znečistený tovar). Tovar je potrebné zaslať spolu s dokladom o jeho zakúpení u predávajúceho (faktúrou) na adresu sídla predávajúceho doporučene (predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu, alebo poškodenie počas prepravy). Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Tovar vrátený na spôsob dobierky nebude prijatý!

d) V prípade odstúpenia od zmluvy je predávajúci povinný po splnení všetkých zákonom stanovených podmienok prevziať tovar späť a vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar. Odstúpením kupujúceho od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší.

7. Záruka, reklamácie a servis

a) Kupujúci je povinný skontrolovať tovar ihneď pri prevzatí. Ak je na zásielke výrazné mechanické poškodenie, zjavne spôsobené prepravou, má právo ju neprevziať a bezodkladne to oznámiť predávajúcemu.

b) Pre uplatnenie reklamácie platí bežný reklamačný postup. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov. Kupujúci je povinný doručiť reklamovaný tovar predávajúcemu čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane záručného listu alebo faktúry.

c) Právo na záruku zaniká v prípade, že k závade došlo mechanickým poškodením výrobku, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom alebo iným porušením záručných podmienok.
Záruka sa nevzťahuje najmä na vady tovaru, ktoré vzniknú zavinením kupujúceho a ak vznikla vada alebo poškodenie:

 • preukázateľne nesprávnym používaním v rozpore s návodom na používanie (napr. prevádzkou pri nesprávnom napájacom napätí, pripojovaním na nedovolené zdroje prúdu) alebo iným nesprávnym konaním užívateľa
 • v prípade preukázateľne nedovolených zásahov do prístroja
 • ak priložený záručný list alebo doklad o kúpe tovaru nesie zjavné známky prevedených zmien údajov alebo ak je na výrobku odlišné výrobné číslo od toho, ktoré je uvedené v záručnom liste alebo na doklade o kúpe tovaru
 • ak bola plomba poškodená v prípade že  ju zariadenie obsahuje
 • pri pozmenení alebo odstránení výrobného čísla
 • ak vada vznikla bežným opotrebením
 • pri spotrebnom tovare so stanovenou lehotou použitia podľa zvláštnych právnych predpisov, pokiaľ je takáto reklamácia uplatňovaná po uplynutí tejto lehoty
 • pri živelných katastrofách

d) Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté jej riešením.

e) Je nutné vypísať reklamačný formulár v opačnom prípade predávajúci nie je povinný riešiť reklamáciu.

8. Ochrana osobných údajov

a) Osobné údaje, ktoré od vás vyžadujeme, využívame výhradne pre vnútornú potrebu v súvislosti s plnením záväzkov vyplývajúcich z objednávky a neposkytujeme ich tretím osobám. S vašimi osobnými údajmi pracujeme iba a výhradne v rozsahu, ktorý pripúšťa zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

b) Vaše osobné údaje sú u nás zabezpečené proti zneužitiu a bez prístupu tretej strany a nebudú inak komerčne využívané. Sú využité výlučne na úkony spojené s vybavovaním vašej objednávky v našej firme a odosielaním prostredníctvom prepravcu. Registráciou súhlasíte s možnosťou zasielania informácií o novinkách, alebo zasielaním iných marketingových informácií od predávajúceho.

Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 1325/32, 821 05 Ružinov 

Dodacie podmienky

Tovar dodávame prostredníctvom Slovenskej pošty prípadne iným prepravcom. 

Cena za prepravné, poštovné a balné

Cena dopravy je vypočítavaná na základe celkovej sumy objednávky, ceny zásielky, váhy, poistenia, vzdialenosti a prepravných nákladov. Doprava zadarmo sa týka výhradne zásielok v rámci Slovenskej a Českej republiky ak nie je na stránkach uvedené inak.

Dodanie tovaru kupujúcemu bude realizované v najkratšom možnom termíne, podľa dostupnosti tovaru na sklade a prevádzkových možností predávajúceho – zvyčajne od 2 do 10 pracovných dní od prijatia objednávky,alebo pripísania sumy na účet predávajúceho v prípade bezhotovostnej platby.

 

Prevádzkovateľ

MAWE STYLE s.r.o.

Ičo: 52668681

Dič: 2121126722

Korenšpondenčná adresa:

MAWE STYLE s.r.o.

Štefana Králika 10

84107 Bratislava

 

 

HORE